Pies jest jedyną istotą na świecie 

która bardziej kocha Ciebie niż samego siebie 

Procedura adopcyjna

Aby adoptować zwierzę z konińskiego Schroniska należy:

 • obejrzeć zwierzaki na naszej stronie internetowej, na profilu facebook lub odwiedzić Schronisko w godzinach pracy biura, tj. poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek od 10:00 do 18:00; soboty od 10:00 do 16:00 (ŚRODY ORAZ NIEDZIELE NIECZYNNE)
 • wypełnić ankietę przedadopcyjną internetowo bądź osobiście w Schronisku (ankieta poniżej)
 • jeśli dane zwierzę nie przeszło jeszcze zabiegu sterylizacji/kastracji, można zapisać się na listę chętnych. Jeśli jest to szczeniak, potencjalny właściciel ma obowiązek wykonania zabiegu w momencie, gdy szczeniak osiągnie dojrzałość płciową,
 • zapoznać się ze zwierzakiem, np. w postaci spaceru z psem
 • podpisać umowę adopcyjną zwierzęcia oraz dowód rejestracji psa

O MOŻLIWOŚCI ADOPCJI DECYDUJĄ PRACOWNICY KONIŃSKIEGO SCHRONISKA. JEŚLI PRACOWNIK STWIERDZI, ŻE DANE ZWIERZĘ NIE NADAJE SIĘ DO PRZEDSTAWIONYCH WARUNKÓW, MA PRAWO ODMÓWIĆ ADOPCJI.

W SYTUACJI, GDY JEST WIĘCEJ OSÓB NA LIŚCIE CHĘTNYCH NA JEDNEGO ZWIERZAKA, PRACOWNIK SCHRONISKA DECYDUJE, GDZIE PÓJDZIE ZWIERZAK.

 

OPŁATA ADOPCYJNA ZWIERZĘCIA WYNOSI 50ZŁ!

 

Co należy posiadać podczas adopcji?

 • Do wypełnienia umowy adopcyjnej potrzebny jest dowód osobisty potencjalnego właściciela,
 • smycz i obroża (w przypadku psów), transporter (w przypadku kota).

 

POSTANOWIENIA UMOWY ADOPCYJNEJ:

 1. Adoptujący oświadcza, iż zwierzę przyjmuje i zobowiązuje się do ponoszenia wszelkich kosztów związanych z zapewnieniem mu godnego, bezpiecznego i zdrowego życia,
  w tym obowiązkowe szczepienia  i niezbędne leczenie.
 2. Adoptujący oświadcza, iż zwierzę będzie przebywać pod adresem ……………
  i zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia TOZ o zmianie adresu stałego pobytu zwierzęcia. Adoptujący wyraża zgodę i umożliwi TOZ przeprowadzenie zapowiedzianych i niezapowiedzianych kontroli w miejscu pobytu zwierzęcia, w czasie których Adoptujący musi okazać zwierzę.
 3. Adoptujący wyraża zgodę na przeprowadzanie kontroli spełniania warunków niniejszej umowy przez upoważnionych pracowników Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie lub inspektorów TOZ.

 §2

Adoptujący ponosi na rzecz TOZ opłatę adopcyjną w wysokości 50. zł. Uiszczona opłata adopcyjna  nie podlega zwrotowi.

§3

Adoptujący zobowiązany jest, zgodnie z treścią § 1 ust. 2 niniejszej umowy, w szczególności do:

 1. zapewnienia zwierzęciu wyżywienia odpowiedniego dla jego wielkości oraz wieku,
 2. zapewnienia zwierzęciu stałego dostępu do świeżej wody,
 3. zapewnienia zwierzęciu schronienia przed warunkami atmosferycznymi oraz utrzymania go w granicach swojej posesji, nie wypuszczania swobodnie na tereny otwarte,
 4. zapewnienia zwierzęciu odpowiedniej dziennej dawki ruchu.
 5. zapewnienia zwierzęciu właściwej opieki weterynaryjnej, w tym:
 • regularnych szczepień przeciwko wściekliźnie oraz innych szczepień ochronnych
 • regularnego odrobaczania oraz odpchlania
 • udzielenia pomocy weterynaryjnej w przypadku koniecznych
 • wykonanie niezbędnych badań oraz podawanie odpowiednich leków w przypadku stwierdzenia choroby zwierzęcia lub innych schorzeń
 • pielęgnację zwierzęcia według zaleceń lekarza weterynarii
  1. zarejestrowania zwierzęcia we właściwym urzędzie (w przypadku gdy prawo miejscowe tego nakazuje)
  2. nie trzymania psa na łańcuchu oraz żadnej inne uwięzi
  3. w przypadku psów mieszkających w boksie zapewnienia mu właściwie ocieplonej budy oraz odpowiedniego wybiegu
  4. nie poddawania zwierzęcia eksperymentom medycznych lub jakimkolwiek innym
  5. nie odsprzedawania i nie przekazywania zwierzęcia osobom trzecim
  6. nie porzucania zwierzęcia.

§4

  1. Adoptujący powiadomi TOZ niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, o chorobie bądź śmierci zwierzęcia.
  2. W przypadku zaginięcia zwierzęcia, Adoptujący niezwłocznie powiadomi o tym TOZ, jednocześnie podejmie wszelkie możliwe kroki w celu odnalezienia zwierzęcia, w tym poprzez powiadomienie najbliższego schroniska dla bezdomnych zwierząt.

§5

W przypadku adopcji zwierzęcia niekastrowanego/ niesterylizowanego, Adoptujący podda zwierzę zabiegowi sterylizacji/kastracji w terminie do …………………………, a także w ciągu 7 dni od daty wykonania zabiegu przedstawi TOZ potwierdzenie przeprowadzenia zabiegu (zaświadczenie weterynarza).

§6

 1. Adoptujący został poinformowany o stanie zdrowia zwierzęcia oraz możliwości późniejszego wystąpienia objawów chorób związanych z przebywaniem w grupie (np. chorób skórnych, kociego kataru itp.).
 2. Żadne dolegliwości zdrowotne adoptowanego zwierzęcia, które wystąpią po jego przekazaniu Adoptującemu, nie stanowią podstawy do jakichkolwiek roszczeń pieniężnych od TOZ, w tym zwrotu lub pokrycia kosztów leczenia, roszczeń odszkodowawczych.

§7

a). Adoptujący przyjmuje do wiadomości, że w razie złego traktowania zwierzęcia grozi mu odpowiedzialność karna na podstawie Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.

b).  TOZ o/Konin ma prawo również wystąpić na drogę sądową zawiadamiając o popełnieniu przestępstwa, ukarania oraz zwrotu kosztów sądowych.

§8

W przypadku rażącego naruszenia któregokolwiek z warunków Umowy Adopcyjnej zwierzę przechodzi na własność TOZ  bez dodatkowych oświadczeń woli, a opiekun zobowiązuje się do bezzwłocznego wydania zwierzęcia pracownikom Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Koninie/ inspektorom TOZ, a także do pokrycia kosztów transportu zwierzęcia do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Koninie.

§9

Strony ustalają nw kary umowne:

 1. w przypadku rozrodu zwierzęcia lub niepoddanie zwierzęcia zabiegowi sterylizacji/kastracji w wyznaczonym przez TOZ terminie, Adoptujący zobowiązuje się do uiszczenia kary umownej w wysokości 3000 zł na rzecz TOZ, w terminie 14 dni od daty wezwania na rachunek bankowy TOZ: PKO BP 85 1020 2746 0000 3502 0017 0217
 2. Powyższe nie zwalnia Adoptującego od obowiązku wykonania zabiegu kastracji/sterylizacji w terminie wskazanym przez TOZ.
 3. W przypadku nie zastosowania się do pierwszego wezwania przez TOZ Adoptujący zobowiązany jest do zapłaty kolejnej kary umownej w wysokości określonej w punkcie a).
 4. w przypadku niedotrzymania przez Adoptującego innych niż wskazane w pkt a niniejszego paragrafu warunków niniejszej umowy, oprócz dolegliwości wskazanej w § 8 niniejszej umowy, Adoptujący zapłaci na rzecz TOZ karę umowną w wysokości 500 zł, w terminie 14 dni od daty wezwania